Արդեն Քանի Տարի Է Մոռացել Եմ Մեջքի Ցա Վն Ինչ Բան Է, Իսկ Պատճառն Այս Հրաշք Հեղուկն Է

Ողնա շարի շրջանում ուժեղ ցավ եր ունեի: Մենք չէինք ուզո ւմ դիմել դեղամ իջոցների և որոշե ցինք ինքներս պատրաստել մի քս ուք, որը կվեր ացնի այդ ցա վերը: Դեղաբ ույսերի մասին գրակ անությունն ուսու մնասիրելուց հետո մենք բու ժման համար ընտրեցինք երեքը, որոնք, ինչպես կարդում ենք, թեթևացնում են ոսկր ային հյուսվ ածքների ցավը `խնկունի, քաղցր երեք նուկ և իկտե րուս: Համակ ցությունն իսկապես հաջող ստացվեց: Ի դեպ, դուք կ արող եք օգ տագործել ինչպես չոր խոտաբ ույսեր, այնպես էլ թա մ   Վերցրե ցի բաղադրիչներից հավասար համամա սնությամբ և լցրեցի 70% սպիրտ 1: 5 հարաբերությամբ (1 մաս բո ւսական և 5 մաս ալկոհոլ): Թո ղեցի առնվազն 3 օր (ցանկալի է ավելի երկար `մինչև 2 շաբաթ): Մինչև շփումը, տաք լոգանք էր ընդունում ՝ թեթև մերսումով տաք ացնելով ցավոտ տեղը:

Քսումն ամեն օր կատարվում էր մեկ շաբաթ վա ընթացքում, և ողնաշարի ցավը դադարեց ինձ անհանգստացնել: Քս ուքը պահում եմ սառը, մութ տեղում: Մենք դեռ չգիտենք պահպան ման ժամկետը, բայց 2 տարի այն չի կորցրել իր օգ ակ արու թյունը: Այն հիանալի թեթև ացնում և բուժում է:Ի դեպ, այս քսուքից օգտվեցին նաեւ մեր ընկ երները: Դեղամ իջոցը նրանց համար շատ արդյունա վետ ստաց վեց, և այն օգտագործ վում էր նաև կապտու կների դեպքում:

Միայն այս դեպքում, առաջ ին օրը — ինչպես ընդունված է — նրանք կի րառեցին ս առը լոսյոն կամ կաղա մբի տերև, իսկ երկրորդ օրվանից `քսում: